1907 miesto valdžia paskyrė sklypą bažnyčiai statyti.
1911 prasidėjo statybos darbai, vadovas Šv. Ra­polo parap. klebonas kun. Janas Adamovičius: ro­mėniško kryžiaus forma, 50 m ilgio, 32 m pločio, 23 m aukščio.

1914 išmūrytos sienos, darbai sustojo prasidė­jus Pirmajam pasauliniam karui.1923 vysk. Jurgis Matulaitis įsteigė parapiją ir nustatė jos ribas; pirmajam klebonui kun. Anicetui Butkevičiui vadovaujant, iki 1925 m. išmūryti skliau­tai, vidus ištinkuotas ir baltai išdažytas; dėl pasauli­nės ekonominės krizės (apie 1930 m.), dėl karų ir okupacijų liko nepastatyti bažnyčios bokštai.

1956 vysk. Julijonas Steponavičius konsekravo bažnyčią, ji veikė be pertraukos.

1969 – 1990 klebonas kun. Stanislovas Lidys: įrengta puošni presbiterija su didžiuoju altoriumi ir puošnios klausyklos, vitražiniai šv. Kazimiero, šv. Cecili­jos ir pal. Jurgio Matulaičio paveikslai (vadovas Zigman­tas Laurinaitis), gražiai sutvarkyta bažnyčios aplinka.

1994 kardinolas Audrys Juozas Bačkis pavedė parapiją aptarnauti vienuoliams marijonams.

1994 – 1998 klebonas kun. Stasys Puidokas MIC: įrengti vitražai su rožinio slėpinių vaizdais.

1998 – 2004 klebonas kun. Kęstutis Brilius MIC: pertvarkytos pagalbinės patalpos ir šildymas.

2004 – 2015 klebonas kun. Stasys Puidokas MIC; kunigai vikarai: Pavel Chudzik MIC, Tomas Miliauskas MIC, rezidentas kun. Vaclovas Aliulis MIC.

Nuo 2015 m. vasaros klebonas kun. Vytautas Rapalis.