lt  pl
 

 
Marijos vaikai

 

Marijos vaikų sąjūdis

Per Mariją prie Jėzaus

Šv. Filomena – „Marijos vaikų“ globėja

Tai katalikiška organizacija, kurios nariai pasiaukoja Švč. Marijos širdžiai, apaštalauja malda ir gerais darbais lankome ligonius ir kalinius.

„Marijos vaikams“ gali priklausyti bet kurios Bažnytinės organizacijos nariai, apsijungę dvasiniais ryšiais ir kartu spręsdami iškylančias problemas.

Pagrindinė mūsų šventė – Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė, atnaujinamas pasiaukojimas, priimami nauji nariai.

Vilniuje įsisteige 1996 gruodžio 8 d. prie Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos.

Marijos vaikams priklauso 137 įsiregistravę nariai ir keli šimtai apsijungę dvasiniais ryšiais, kalbantys „gyvajį rožinį“ bendromis mūsų intencijomis.

Susirinkimai vyksta pirmaisiais mėnesio šeštadieniais. Prasideda 10.30 Šv. Mišiomis, po to agapė, bendra maldele ir rūpimų klausimų sprendimas.

 

vadovas E. Bieliauskas

tel. 2475477, 2651933

mob. 860 363948

 

Vilniaus Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Parapija Sėlių g. 17, Vilnius LT-08125, tel. +370 6 000 85 11

kunigasvytautas@gmail.com
Pamaldų tvarka

Sekmadieniais

830 (PL)

1000 (LT)

1130 (LT) suma

1300 (PL) suma

1700 (LT) 

Šeštadieniais

930  ir 1700 (PL)

1030   ir 1800  (LT)

Šiokiadieniais

1700 (PL)

1800 (LT)

Malda
Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo panašumą
ir liepei mums ieškoti visų pirma kas gera, teisu ir gražu,
ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus,
padėk mums, per šv. vyskupo ir daktaro Izidoriaus užtarimą,
kad mūsų naršymo internete metu kreiptume
mūsų rankas ir akis tik ten, kur Tau patinka,
ir turėtumėm meilės ir kantrybės tiems,
kuriuos ten sutiksime per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Izidoriau, melski už mus!